1. Prof. M.P.Vasudevan Nambudiri, Principal, President (Ex-officio)
 2. Dr.P. Padma
 3. Prof. P.V. Letha
 4. Dr. P.N. Harisharma
 5. Smt. A.N Geetha
 6. Sri. V M James
 7. Smt. P.K Thanooja Devi
 8. Smt. N.Sheena Kaimal
 9. Dr. K.M Sudhaakaran
 10. Smt. K.P. Rashmi
 11. Sri. Jebin Jacob
 12. Sri. Praveen K R
 13. Dr. Poornima R.
 14. Dr. Reshmi R
 15. Manusankar C
 16. Sri. Anup Jain M.J

Staff Advisor : Sri Jebin Jacob
Staff Secretary : Sri. P. Parameswaran Namboothiri