1. Prof. M.P.Vasudevan Nambudiri, Principal, President (Ex-officio)
 2. Dr.P. Padma
 3. P.V. Letha
 4. Dr. P.N. Harisharma
 5. Thanooja Devi P.K
 6. P Parameswaran Nampoothiri
 7. Dr. P J Sebastian
 8. N.Sheena Kaimal
 9. Dr. K.M Sudhaakaran
 10. K.P. Rashmi
 11. Leenamol O.
 12. Jebin Jacob
 13. Dr. Poornima R.
 14. Anoop V
 15. Manusankar C
 16. Anup Jain
 17. M T Parameswaran(Jr. Suptd.)